S - Wurf vom Cassanova

Sambo vom Cassanova

Sultan vom Cassanova

Salma om Cassanova

Schatzi vom Cassanova 

Skyline vom Cassanova

Stella vom Cassanova

Sue om Cassanova

Sunny vom Cassanova

 

Wurftag

12.02.2016

 

Vater / Mutter

Nero vom Cassanova

Dasca vom Hause Hegel